آیکون منو
چارچوب منطقی طرح
1395/8/16 یکشنبه
شرح/ عنوان شاخص ابزار تایید وضعیت در سال پایه 2012 میلادی هدف (سال)
هدف کلان: توسعه اقتصادی و اجتماعی کوهستان زاگرس همسو با حفاظت و احیای تنوع زیستی
هدف پروژه: حفاظت از تنوع زیستی و سیمای سرزمین در محدوده منطقه زاگرس مرکزی بهبود وضعیت، حفظ و احیای تنوع زیستی در زیستگاههای جنگلی، مراتع و سواحل رودخانه ها در مناطق پایلوت مدیریتی با توجه به نقشه مناطق و خصوصیات تعیین شده در برنامه های مدیریتی گزارش پایش مناطق پایلوت مدیریتی
 
 
آغاز بررسی میدانی وضعیت زیستگاهها در مناطق پایلوت مدیریتی تا پایان سال 2016 می بایست در هر یک از مناطق پایلوت مدیریتی، حداقل به میزان ده هزار هکتار از زیستگاهها حفظ و احیاء شده باشند. همچنین مکانیسم های مدیریت مشارکتی، تخصیص بودجه و پایش آنها نیز فعال شده باشد.   
میزان تبدیل زیستگاههای طبیعی به سایر کاربری ها در هر یک از مناطق پایلوت مدیریتی بر اساس اطلاعات پروژه و نقشه های جی آی اس در حال اندازه گیری با استفاده از ابزار و نقشه های کاربری اراضی میزان تغییر کاربری در هر یک از مناطق پایلوت مدیریتی می بایست کمتر از پنجاه هکتار در سال باشد.
جمعیت گونه های منتخب پرچم (فون و فلور) در کانون های بحرانی تنوع زیستی منطقه
 
تغییر وضعیت گونه های شاخص در مناطق پایلوت مدیریتی با توجه به مشکلات زیست محیطی ذیل:
  1. تخریب مراتع (گونه های منتخب فلور و پروانه دارای حساسیت در شرایط چرای بی رویه)،
  2. تخریب و خسارت وارده به جنگل (میزان احیا و باز زایی جوانه گونه درختان غالب (بعنوان نمونه بلوط ایرانی))،
  3. تخریب زیستگاههای رودخانه ای (شنگ اروپا-آسیایی)،
  4. فشار ناشی از شکار و صید (کبک دری)
آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی؛ گزارشات پروژه در حال اندازه گیری از طریق بررسی و مطالعات پایه در نقاط آزمایشی
 
ثبات یا افزایش روند در مناطق نمونه برداری/ آمارگیری در پایان سال 2016
 
روند متوسط بار رسوب جابجا شده توسط رودخانه های اصلی در منطقه (مجموع مواد جامد معلق (تی اس اس)) آمارهای وزارت نیرو در حال اندازه گیری با استفاده از اطلاعات موجود ثبات یا کاهش روند در میزان تی اس اس تا پایان سال 2016
دست‌آورد 1: ایجاد چارچوب کاری ملی ،‌قانونی و سیاسی که کاملا از همسو سازی تنوع زیستی در توسعه کوهستانهای زاگرس مرکزی حمایت می نماید. تهیه پیش نویس پروپوزال و ارائه آن به مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری جهت بررسی و با هدف بهبود سیاست ها و قوانین بگونه ای که از همسوسازی حفاظت از تنوع زیستی در توسعه کوهستان زاگرس حمایت نماید.      درخواست رسمی توسط کمیته عالی طرح/ سازمان محیط زیست به دولت جهت بررسی و تایید  تهیه پیش نویس ارزیابی چارچوب های حقوقی و قانونی پایان سال 2015/ آغاز سال 2016
تایید، تصویب و استقرار برنامه ملی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای کوهستان زاگرس توسط مراجع ملی تصمیم گیری و قانونگذاری شامل تخصیص بودجه مورد نیاز و پایش برنامه.  درخواست رسمی توسط کمیته عالی طرح/ سازمان محیط زیست به دولت جهت بررسی و تایید  مکانیسم و ساختار ملی ایجاد نشده است. پایان سال 2015/ آغاز سال 2016
خروجی 1-1- ایجاد یک چارچوب نهادی و سیاسی برای سیستم مدیریت مناطق کوهستان زاگرس سیستم مدیریت جامع بهره برداری های بخشی برای کوهستان زاگرس مرکزی شامل استراتژی تعمیم، چارچوب قوانین و مقررات ملی، بطور رسمی ایجاد و رسماً ابلاغ شود. نهایی سازی طراحی سیستم، ابلاغ و اجرای آن طرح پیشنهادی بصورت رسمی ارائه نشده است.
 
پایان سال 2015
ساختار ثابت دولتی (در سطوح ملی و استانی) برای مدیریت/ توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی بطور رسمی ابلاغ و ایجاد شود. نهایی سازی طراحی سیستم، ابلاغ و اجرای آن هیچ دفتر یا دبیرخانه دائمی تاسیس نگردیده است. پایان سال 2015/ آغاز سال 2016
دستاورد 2- استفاده پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در قالب برنامه های اقتصادی و بخشی و دستورالعمل های دولتی در سطح محدوده زاگرس کامل می گردد. ایجاد رسمی و فعال شدن مکانیسم مدیریت جامع منابع تنوع زیستی در چهار استان مربوط به محدوده کوهستان زاگرس مرکزی ابلاغ رسمی توسط مراجع استانی شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مسئول هماهنگی برنامه ریزی توسعه اقتصادی می باشند، اما در حقیقت مکانیسم مدیریت منابع همسو با حفاظت از تنوع زیستی، فعال نگردیده است. پایان سال 2015
سیستم اطلاعات و ابزار مدیریتی برای چهار استان تهیه شده و در فرایند برنامه ریزی و مدیریت کوهستان زاگرس بکار گرفته شود. گزارش وضعیت کوهستان زاگرس مرکزی تهیه شده توسط پروژه در سال 2014 سیستم اطلاعات مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی ایجاد نگردیده است.
 
پایان سال 2015
مکانیسم پشتیبان برای حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت جامع منابع تنوع زیستی در محدوده کوهستان زاگرس مرکزی (شامل استراتژی مدیریت بخشی همراه با راهنماهای بهره برداری پایدار (جنگل، آب، مرتع، آبزی پروری، گردشگری و ...)، طرح اعتبارات کسب و کار برای تنوع زیستی و مراکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستان زاگرس مرکزی) بطور رسمی ایجاد و به طور کامل فعال شود. گزارشات پروژه و استراتژی مدیریت بخشی در کوهستان زاگرس مرکزی
 
راهبردها مدیریت بهره برداری بخشی همسو با حفاظت از تنوع زیستی، تهیه نشده است. پایان سال 2015
تهیه فهرست و ابزار مرجع اطلاعاتی در خصوص ارزیابی بیش از پنجاه گزینه درآمدزایی و معیشت حال حاضر جوامع روستایی و عشایری در کوهستان زاگرس مرکزی.  تهیه فهرست ابزار مرجع رویکرد توسعه و برنامه ریزی معیشت پایدار بصورت سیستماتیک، استقرار نیافته است. تهیه فهرست اولیه در سال 2014
خروجی 2- 1 - اجرای برنامه مدیریت و توسعه آن در سراسر کوهستان زاگرس مرکزی مدیریت جامع و واحد کلیه منایع طبیعی در سراسر کوهستان زاگرس مرکزی ابلاغ رسمی دولت و تشریح چشم انداز کوهستان زاگرس مرکزی و اهداف مدیریت فعالیت های بخشی سیستم مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی، شناسایی و تعیین نشده است. اجرای استراتژی تعمیم در سراسر کوهستان زاگرس مرکزی در سال 2015
خروجی 2-2 - تهیه ابزارها و سیستم های مدیریتی برای کوهستان زاگرس بکارگیری اطلاعات و ابزار مدیریتی و برنامه ریزی موثر منابع طبیعی و حفاظت در سراسر محدوده کوهستان زاگرس مرکزی تهیه سیستم اطلاعات و داده های کلیه منابع جمع آوری و تحلیل اطلاعات بصورت جداگانه و بخشی در حال انجام است. بکارگیری سیستم اطلاعات حفاظت از منابع در سراسر کوهستان زاگرس مرکزی در سال 2015
خروجی 2-3- برنامه   پشتیبان معیشت در کوهستان زاگرس مرکزی اطلاعات در خصوص گزینه های معیشت و فعالیت های اقتصادی پایدار و اکولوژیک در کوهستان زاگرس مرکزی بطور گسترده ای در دسترس ذینفعان استانی و محلی قرار گیرد.  تهیه فهرست گزینه های معیشت هیچ سیستم و مکانیسمی برای توسعه و انتشار اطلاعات مربوط به معیشت های پایدار ایجاد نشده است. بکارگیری ابزار اطلاعات معیشت در سراسر کوهستان زاگرس در سال 2015
دستاورد 3- مدلهای مناطق مدیریتی موفق، پایدار و قابل تعمیم از تلفیق توسعه پایدار منابع و معیشت با حفظ تنوع زیستی بهبود وضعیت حفظ و احیای زیستگاهها و تنوع زیستی در مناطق پایلوت مدیریتی با توجه به نقشه مناطق و خصوصیات تعیین شده در برنامه های مدیریتی گزارشات پروژه و کمیته برنامه ریزی محلی گزارشی موجود نیست.
 
تا پایان سال 2016 می بایست در هر یک از مناطق پایلوت مدیریتی، حداقل به میزان ده هزار هکتار از زیستگاههای تعیین شده و نقشه برداری شده، حفظ و احیاء شده باشند. همچنین مکانیسم های مدیریت مشارکتی، تخصیص بودجه و پایش آنها نیز فعال شده باشد.   
مشکلات ویژه آلاینده های منابع آب در برنامه های مدیریتی تعیین شده و با استفاده از رویکرد مشارکتی در محدوده مناطق پایلوت مدیریتی به شدت کاهش یابد.  گزارشات پروژه و کمیته برنامه ریزی محلی در حال اندازه گیری است. کاهش آلاینده ها به میزان 10 درصد سالانه از سال 2013
سطح و میزان حمایت و حفاظت از تنوع زیستی در مناطق پایلوت مدیریتی بواسطه شکل گیری گروههای حفاظت محلی و مشارکت فعال آنها در فعالیت های حفاظتی و احیایی، افزایش یابد. گزارشات پروژه هیچ تشکل مردمی جهت حفاظت از منابع ایجاد نشده است. شکل گیری حداقل 8 گروه حفاظت تا پایان 2016
 
خروجی 3-1 - تکمیل و استقرار مناطق چهارگانه پایلوت مدیریتی؛ تکمیل ارزیابی برنامه پیلوت برنامه پایلوت پروژه زاگرس با کارایی قابل قبول تکمیل شود. نتایج برنامه پایلوت ارزیابی و توسط تصمیم گیران ملی و استانی پذیرفته، و بمنظور طراحی سیستم مدیریت حفاظت از تنوع زیستی در کل کوهستان زاگرس مرکزی بکار گرفته شود. گزارش ارزیابی برنامه و مناطق پایلوت مدیریتی سیستم پایش و ارزیابی ایجاد نشده است. پایان سال 2015
خروجی 3-2 - پشتیبانی از اجرای برنامه های مدیریت پایلوت در مناطق چهارگانه کمیته های مدیریت در مناطق پایلوت چهارگانه مدیریتی با حمایت فنی پروژه فعال شده و برنامه های اقدام بطور موثری اجراء شوند. طرح موضوع در طراحی سیستم مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی  آغاز فعالسازی کمیته های برنامه ریزی محلی پایان سال 2014/ آغاز سال 2015
خروجی 3-3 - پشتیبانی از اجرای اقدامات اولویت دار  حفاظتی و معیشتی اقدامات اولویت دار حفاظت اجراء شده و در هر یک از مناطق پایلوت مدیریتی ارزیابی شوند. ابتکارات و راهبردهای معیشت اجراء شده و در هر یک از مناطق پایلوت مدیریتی ارزیابی شوند.  گزارش کمیته برنامه ریزی محلی و گزارش پایش سیستم پایش و ارزیابی ایجاد نشده است. پایان سال 2014/ آغاز سال 2015